Esta páxina web é propiedade exclusiva de CLUB DEPORTIVO MABEGONDO e os seus contidos así como as súas creaccións intelectuais quedan protexidos polas leis e os tratados internacionais de dereitos de autor.

Todos os dereitos están reservados. Todo acceso a esta web queda suxeitos as seguintes condiccións:

Os contidos, presentación, organización, compilación, adaptación e conversión dixital, traducción, execucción e calquera outro elementeo relacionado con esta website, constitúe unha creación protexida pola lexisltación aplicable sobre a propiedade intelectual, industrial e outros dereitos. Ningún dos contidos, incluíndo textos, imaxes, són e calquera outro material, nin a totalidade da website, poderán ser total ou parcialmente reproducidos, distribuidos, comunicados publiacmente, transmitidos, almacenados ou modificados en forma algunha sin a previa autorización por escrito de CLUB DEPORTIVO MABEGONDO ou dos titulares de ditas creaccións.

Non obstante, os usuarios poderán visualizar a pantalla, descargar e almacenar a información contida na website e reproducila con fins únicamente privados, excluindo de dita autorización todo uso comercial que se poidese dar os mesmos.

A información administrativa facilitada a través desta web non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións xerais e das actas que deberán ser publicadas formalmente no DOGA e en outros diarios oficiais, de edición impresa ou dixital, os cales son o único instrumento que da fé da auntenticidade do contido.

CLUB DEPORTIVO MABEGONDO non é responable da información que se poida obter a través de enlaces en sistemas externos que non sexan dependentes desta organización.

CLUB DEPORTIVO MABEGONDO non garantiza que a web e o servidor estén libres de virus e non se fai responsable dos danos causados polo acceso a web ou pola imposibilidade de acceder a esta.

Todos os dereitos reservados. CLUB DEPORTIVO MABEGONDO con domicilio en Lugar a Leiriña S/N, San Tirso de Mabegondo - 15318 Abegondo (A Coruña). C.I.F. G-15.800.717.